Zaključak o prihvaćanju Zamolbe za povećanje ekonomske cijene jaslica i vrtića

grb rh  GRB

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

 OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 601-01/17-01/39

UBRBROJ: 2109-15-17-03

U Selnici, 06. listopada 2017.

 

Temeljem članka 45. i 49. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13), općinski načelnik dana 06. listopada 2017. godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Zamolbe za povećanje ekonomske cijene jaslica i vrtića

 

1. Donosi se zaključak o povećanju ekonomske cijene jaslica koja sada iznosi 1.660,00, te nove ekonomske cijene vrtića koja iznosi 1.220,00 kn.

 

2. Sufinanciranje dječjeg boravka u vrtićima će se i dalje obavljati temeljem zahtjeva za sufinanciranje podnesenog od strane roditelja,

a sve sukladno Odluci o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja (Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 13/14).

 

3. Ovaj Zaključak donosi se na temelju pismene zamolbe Dječjeg vrtića Sunčeko te Dječjeg vrtića Dječja mašta od 06. listopada 2017., a stupa na snagu danom donošenja.

 

4Zaključak će se objaviti na Internet stranici Općine Selnica.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.