Rješenje o imenovanju v.d. pročelnice JUO Općine Selnica

    

REPUBLIKA HRVATSKA                                 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                           

OPĆINA SELNICA

Općinski načelnik

 

KLASA:022-05/18-01/27

URBROJ: 2109-15-18-01

Selnica, 11. lipnja 2018.

 

 

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica, KLASA: 022-05/14-01/16, URBROJ:2109-15-14-01 od 04. lipnja 2014. godine, načelnik Općine Selnica, dana 11. lipnja 2018. godine, donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju vršiteljice dužnosti  pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Selnica

 

  1. Emilija Kos iz Vučetinca 157, 40311 Lopatinec, OIB: 19862361588, imenuje se vršiteljicom dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica počevši od dana 11. lipnja 2018. godine do imenovanja pročelnika po provedenom javnom natječaju propisano zakonom.

 

  1. Imenovana vršiteljica dužnosti pročelnice iz točke 1. dispozitiva ovoga Rješenja ostvaruje plaću u visini umnoška koeficijenta složenosti poslovnog radnog mjesta na koje je raspoređena i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova iznosi 2,00, a osnovica se utvrđuje u visini od 70% osnovice utvrđene za plaće državnih službenika i namještenika.

 

Obrazloženje

Općinski načelnik raspisat će natječaj za imenovanje pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica. Za vrijeme provedbe i završetka javnog natječaja za imenovanje pročelnika, općinski načelnik imenuje Emiliju Kos iz Vučetinca 157, Lopatinec, vršiteljicom dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica. Imenovana v.d. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica na ovu dužnost stupa s danom 11. lipnja 2018. godine,

Imenovanoj vršiteljici dužnosti pročelnice plaća je utvrđena sukladno Odluci o  visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 29/10 i 4/16). Plaća po ovom Rješenju isplaćivat će se od 11. lipnja 2018. godine do imenovanja pročelnika po provedenom javnom natječaju propisano zakonom.

Slijedom navedenog a sukladno čl. 5. st. 3. i čl. 18. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica, KLASA: 022-05/14-01/16, URBROJ:2109-15-14-01 od 04. lipnja 2014. godine te Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 29/10 i 4/16), riješeno je  kao u izreci ovoga Rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. Na tužbu protiv ovoga rješenja upravna pristojba se ne plaća.

 

                                                                                                                                                                                                                              NAČELNIK OPĆINE SELNICA

                                                                                                                                                                                                                                        Ervin Vičević, v.r.

 

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Emilija Kos, Vučetinec 157, 40311 Lopatinec
  2. Računovodstvo, ovdje;
  3. Arhiva, ovdje.