Javna nabava

30 tema

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Temeljem čl. 28. st.1 ZJN 2016 i čl. 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) Općinski načelnik Općine Selnica, dana 14. veljače 2018. godine…

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Temeljem članka 28. ZJN 2016 i članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) općinski načelnik dana 15. siječnja 2018. godine donosi: Plan…