Odluke i izvješća općinskog načelnika

49 tema

Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

      REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA:363-03/17-01/07 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici,08. rujna 2017.   Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.…

Odluke i zaključci općinskog načelnika – srpanj 2017.

Zaključak za isplatu financiranja Lune Sakač Zaključak o sufinan.troškova vodovodnog priključka _ Urban Bistrović, Bukovec 87 Zaključak o storniranju komunalne naknade - Marijan Premuš, Plešivica 4 Zaključak o storniranju komunalne…

Obavijest Mjesnim odborima s područja Općine Selnica

Temeljem Statuta Općine Selnica  („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13), glava X. MJESNA SAMOUPRAVA, od članka 61. do članka 78., općinski načelnik Općine Selnica predlaže sljedeći raspored…