Odluke i izvješća općinskog načelnika

54 tema

Z A K LJ U Č A K – rujan 2017.

Zaključak za isplatu financijske pomoći - Zvonko Horvatić Zaključak o produljenju radnog vremena - Caffe bar ROUTE 15.09.2017. Zaključak za isplatu financijske pomoći - Vukanovčar_15.09.2017. Zaključak o isplati financijskih sredstava…

Zaključak – sufinanciranje projekta Obaviješten ne luta

    REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 402-08/17-01/02 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici, 15. rujna 2017.     Temeljem članka 45. i 49. Statuta Općine Selnica…

Zaključak o isplati donacije – Murid

     REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 022-05/17-01/33 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici, 12. rujna 2017.     Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske…

Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

      REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA:363-03/17-01/07 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici,08. rujna 2017.   Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.…

Odluke i zaključci općinskog načelnika – srpanj 2017.

Zaključak za isplatu financiranja Lune Sakač Zaključak o sufinan.troškova vodovodnog priključka _ Urban Bistrović, Bukovec 87 Zaključak o storniranju komunalne naknade - Marijan Premuš, Plešivica 4 Zaključak o storniranju komunalne…