1. faza izgradnje SRC u Selnici / Izmjena i dopuna Poziva
 • 18. srpnja 2018
 • |
 • |

1. faza izgradnje SRC u Selnici / Izmjena i dopuna Poziva

 

     

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 406-01/18-01/06
URBROJ: 2109-15-18-01
U Selnici, 05. lipnja 2018.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/18), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 05. lipnja 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA U SELNICI – 1. faza radova

 

 

Članak 1.

Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

 

Članak 2.

Predmet nabave: Nabava radova za izgradnju sportsko rekreacijskog centra u Selnici. Evidencijski broj nabave je: JN 5/18.

 

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Članak 4.

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 5.

Izvor – način planiranih sredstava: Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Selnica u programu 1007K100004.

 

Članak 6.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

 

 1. Branko Perčić – predsjednik općinskog vijeća Općine Selnica
 2. Miljenko Vrančić – vijećnik općinskog vijeća Općine Selnica
 3. Dragutin Bohnec – vijećnik općinskog vijeća Općine Selnica
 4. Ivana Novak – vijećnica općinskog vijeća Općine Selnica
 5. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica – posjeduje certifikat iz područja javne nabave

Članak 7.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

Članak 8.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Selnica i na web stranici: www.selnica.hr.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

                                                                                                                                                                                                                               Ervin Vičević, v.r.

Poziv za dostavu ponuda-1. FAZA SRC

SRC SELNICA_TROSKOVNIK1-faza

izvod iz projekta-1.faza

 

18. srpnja 2018. godine

Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda-1. FAZA SRC