• 27. prosinca 2018
  • |
  • |

Akti sa 13. sjednice Općinskog vijeća

IZVOD IZ ZAPISNIKA, 13. SJ. OV-a od 20.12.2018

Proračun Općine Selnica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. i Planom razvojnih programa

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2018. godinu

Odluka o sukcesivnom pokriću planiranog manjka u Proračunu Općine Selnica iz prethodnog razdoblja

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prema novom Zakonu o komun.gosp.

Program održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selnica za 2019

Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela Umjetničkoj školi u Čakovcu

Odluka o ID Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2018. godinu

Odluka o ID Programa javnih potreba u SPORTU za 2018

Odluka o ID Programa javnih potreba u kulturi za 2018

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu u 2019 godini

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada

Odluka o raspoređivanju sredst. za red. god. financiranje političkih stranaka u OV-u OS-a za 2019

Program javnih potreba u socijalnoj zastiti Opcine Selnica za 2019. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2018

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Selnica u 2018.

Analiza stanja sustava civilne zaštite 2018. Selnica

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Selnica

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Selnica za 2019