• 19. studenoga 2018
 • |
 • |

Javni natječaj – financiranje javnih potreba u 2019. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/18 i 13/18) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 19. studenog 2018. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje javnih potreba u 2019. godini

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 2019. godini (u daljnjem tekstu Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu Udruge) koje djeluju na području Općine Selnica.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja: sport i rekreacija, kultura i turizam, odgoj i obrazovanje, očuvanje okoliša i prirode, zdravstvo, zaštita i uzgoj životinja, socijalna  skrb, rad sa starijim osobama, rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 250.000,00 kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 50.000,00 kn.

 II. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17) i upisane u Registar neprofitnih organizacija čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Općine Selnica.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava sljedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • registrirana kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području Općine Selnica;
 • iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine, odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Općini, odnosno proračunu Općine;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.

Osim navedenih uvjeta, dodatnu vrijednost prijave predstavlja ako Udruga:

 • primjenjuju sustav osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
 • uključuju volonterski rad, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu;
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

III. PRAVO PRIJAVE NEMAJU

Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija.

Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.

Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.

IV. PROJEKTI KOJI SE NE MOGU PRIJAVITI NA NATJEČAJ

 • projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti;
 • projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva, osim u slučaju ako je većina sredstava osigurana iz drugih izvora;
 • projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata;
 • projekti čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom;
 • projekti čija je jedina svrha korist članicama/članovima udruge.

V. PODRUČJA  AKTIVNOSTI  PROJEKATA

Projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koji se provode pretežito na području Općine Selnica, smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi/skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice.

VI. KRITERIJI ZA OCJENU PROJEKATA

Prilikom razmatranja ocjene prijavljenih projekata za financiranje, Povjerenstvo za

ocjenjivanje uzima u obzir slijedeće kriterije:

 • usklađenost s mjerama u područjima gradskih, županijskih, regionalnih i nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usmjerenost prema potrebama građana/korisnika,
 • provođenje projektnih aktivnosti u izravnom (neposrednom) radu s građanima/korisnicima,
 • uključivanje korisnika u razvoj i praćenje projekta,
 • razvijanje solidarnosti i suradnja s drugim organizacijama civilnog društva i ostalim partnerima (tijelima državne uprave i/ili jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima),
 • uključivanje volontera u projektne aktivnosti,
 • nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema,
 • sudjelovanje Udruga u manifestacijama kojima je organizator Općina Selnica

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnike,
 • koje podnositelji projekta provode u suradnji s srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama.

VII. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

 • popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu projekta (obrazac 1),
 • potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu (obrazac 2) ukoliko Udruga prijavljuje projekt u partnerstvu,
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (izjava o eventualnom sufinanciranju projekta Udruge iz javnih izvora (proračuna jedinica lokalne ili područne samouprave, državnog proračuna, iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja ministarstava i drugih tijela javne vlasti odnosno iz sredstava fondova Europske unije) kojom se izjavljuje da je Udruga dobila ili nije dobila financijska sredstva odnosno da se natjecala za navedena sredstva, a postupak ocjenjivanja programa ili projekta je još u tijeku) (obrazac 3)

Prijava može sadržavati:

 • pisma namjere koja potvrđuju i objašnjavaju suradnju udruge s lokalnim ustanovama, organizacijama, udrugama i jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave u provedbi prijavljenog projekta,
 • pisma preporuke (npr. ministarstava, institucija u zemlji i inozemstvu, drugih donatora),
 • zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.

VIII. NAČIN  PRIJAVE  PROJEKTA

Prijava na natječaj mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke VII. ovog Javnog natječaja.

Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima popunjenim na računalu.

Udruge moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca 1.

Obrazac za prijavu nalazi se na internet stranici Općine, www.selnica.hr ili u uredu Općine na adresi Jelačićev trg 4, Selnica.

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se zasebno za svaki projekt u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva udruge i napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj“. Pisane prijave se dostavljaju poštom, na adresu Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica ili se predaju neposredno u ured Općine Selnica.

Sva pitanja u vezi s ovim Javnim natječajem mogu se postaviti na mail adresu opcina.selnica@gmail.com ili broj telefona 040/861-344  najkasnije do 5 dana prije isteka roka za predaju prijava određenog ovim Natječajem. Sva pitanja i odgovori bit će javno objavljeni.

IX. ROK  ZA PODNOŠENJE  PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekata je od 19. studenog 2018. godine do zaključno 21. prosinca 2018. godine.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog ovim Natječajem, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine, odnosno odluka o dodjeli sredstava, ponude podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Općini, odnosno proračunu Općine, podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o radu Udruge za dosadašnje projekte.

X. POSTUPAK  ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Prijave projekata koje ne udovoljavaju administrativnim – formalnim uvjetima natječaja (dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, prijave koje ne zadovoljavaju uvjete natječaja ili su podnijete protivno uvjetima natječaja, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu dokumentaciju,) neće se razmatrati, o čemu će Udruge biti posebno obaviještene. Nakon administrativne provjere prilazi se ocjeni kvalitete zaprimljenih projekata.

Obavijest o rezultatima natječaja – projektima koji će biti financirani u 2019. godini bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata za dodjelu financijske potpore.

XI. VAŽNA  NAPOMENA

Udruge kojima se odobri (su)financiranje projekata bit će obvezne sklopiti ugovor s Općinom Selnica o provođenju projekta, kojim će se osobito definirati iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih  sredstava te ostala međusobna prava i obveze. Ugovore o financijskoj potpori s Općinom Udruge su obvezne potpisati najkasnije u roku od 30 dana do dana objave obavijesti o rezultatima Natječaja. Obrazac prijave je sastavni dio ugovora.

XII. PRAVO  PRIGOVORA

Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

Prigovor se podnosi načelniku u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru projekta.

O prigovoru odlučuje načelnik.

XIII. PONIŠTENJE  NATJEČAJA

Općina Selnica zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

 

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Klasa: 402-08/18-01/02

Urbroj: 2109-15-18-01

Selnica, 19. studenog 2018.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.

Javni natječaj – prijava projekata za 2019.

Obrazac 1 – prijava projekta

Obrazac 2 – Izjava o partnerstvu

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja