Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu
  • 17. studenoga 2017
  • |
  • |

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 400-08/17-01/23

URBROJ: 2109-15-17-01

U Selnici, 17. studenog 2017.

 

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 07/17) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 20. studenog 2017. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu

Javni_natjecaj_ 2018_opcina_Selnica.rtf udruge

PRIJAVNICA_ZA_FINANCIRANJE_PROGRAMA_U_2018.god

Obrazac 2 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 3 – Izjava o partnerstvu