• 21. svibnja 2018
  • |
  • |

Obavijest o javnoj raspravi – nacrt Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELNICA

 

KLASA: 945-01/18-01/02

URBROJ: 2109-15-18-02

Selnica, 21. svibnja  2018.

 

PREDMET: Program raspolaganja državnim zemljištem

  • javna rasprava, obavijest

 

Na temelju članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18.) načelnik Općine Selnica dana 21. svibnja 2018. godine objavljuje javnu raspravu o prijedlogu:

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

 

Javna rasprava trajat će 18 dana, od 21.05.2018. 08:00 sati do 07.06.2018. 14:00 sati

 

U vrijeme trajanja rasprave nacrt programa je izložen na uvid u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, Selnica, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati,

ili kod izrađivača programa Jaić Consulting d.o.o. na kontaktima 043/634-190 ili 099/437-0717.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 07.06.2018. do 14:00 h.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević

 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem-javna rasprava