• 10. srpnja 2018
  • |
  • |

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica 2018-2023

Temeljem odredbe članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13, 8/15, 12/18), članka 5. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije, broj 3/18), načelnik Općine Selnica, dana 09. srpnja 2018. godine  donosi

 

ODLUKU

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za razdoblje od 2018. do 2023. godine

I.

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za razdoblje od 2018. do 2023. godine (dalje u tekstu: PGO Općine Selnica).

 II.

            Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO Općine Selnica je Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

III.

            Razlog za donošenje PGO Općine Selnica proizlazi iz obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13).

 

IV.

           Cilj donošenja PGO Općine Selnica je dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine Selnica u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.

V.

            Programsko polazište je činjenica da se prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada trenutno provode na cijelom području Općine Selnica, u 9 naselja organizirano je odvojeno sakupljanje otpada putem vreća na „kućnom pragu“ (papir, plastika, staklo, metal, tekstil), a na 9 lokacija je organizirano odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika na javnim površinama (papir, staklo, plastika, tekstil) te su na području Općine Selnica definirane lokacije na kojima se provode posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada.

 VI.

            PGO Općine Selnica obuhvatiti će sustav gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine Selnica uspostavljanjem funkcionalnijeg sustava gospodarenja otpadom usklađenog sa standardima Europske unije s jednakim uvjetima i mogućnostima na cjelokupnom području Općine Selnica.

VII.

            Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO Općine Selnica, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i to redoslijedom provedbe kako je navedeno u Prilogu 1. ove Odluke.

VIII.

            U postupku ocjene o provedbi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu 2. ove Odluke.

IX.

            Prije donošenja konačne Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta PGO Općine Selnica, potrebno je ishoditi:

– mišljenje Hrvatskih voda da li je PGO Općine Selnica prihvatljiv za vodna područja i vodnu infrastrukturu te davanja mišljenja o potrebi strateške procjene,

– mišljenje Hrvatskih šuma da li je PGO Općine Selnica prihvatljiv za održivo gospodarenje šumama te davanja mišljenja o potrebi strateške procjene,

– mišljenje Hrvatskih cesta da li je PGO Općine Selnica prihvatljiv za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta te davanja mišljenja o potrebi strateške procjene,

– mišljenje Županijske uprave za ceste Međimurske županije da li je PGO Općine Selnica prihvatljiv za upravljanje, građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta te davanja mišljenja o potrebi strateške procjene,

– mišljenje Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode da li je PGO Općine Selnica prihvatljiv za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, održivo korištenje prirodnih dobara i zaštite prirodnih vrijednosti te davanja mišljenja o potrebi strateške procjene,

– mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije o provedenom postupku ocjene i potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

X.

            Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštitu okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

XI.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Selnica.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

                                                                                                                                                                                                                                                     Ervin Vičević, v.r.

KLASA: 351-01/18-01/05

URBROJ: 2109-15-018-01

Selnica, 09. srpnja 2018.

 

Odluka o započinjanju ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš