• 29. svibnja 2018
  • |
  • |

Informacija o javnom uvidu u nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018.-2023.

Općina Selnica na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) te članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje sljedeću:

INFORMACIJU o stavljanju na javni uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za razdoblje 2018. – 2023.

Obavještava se javnost da se na javni uvid stavlja Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Selnica za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Tijelo nadležno za izradu Plana je Općina Selnica, Jedinstveni upravni odjel, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, OIB: 92185452390

Naziv plana koji se izrađuje: Plan gospodarenja otpadom Općine Selnica za razdoblje 2018. – 2023. godine

Obuhvat Plana: Aktivnosti i zahvati predviđeni Planom gospodarenja otpadom Općine Selnica za razdoblje 2018.-2023. obuhvaćaju administrativno područje Općine Selnica te sva naselja unutar općine.

Popis propisa slijedom kojih se Plan donosi: Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17), članak 21.

Sažetak postupka koji će se provesti:
Nacrt Plana  će biti stavljen na javni uvid u trajanju od 30 dana u periodu od 29. svibnja.2018. godine do 29. lipnja 2018. godine, tijekom kojeg će zainteresirana javnost moći dati mišljenja, primjedbe i prijedloge.
O stavljanju nacrta Plana na javni uvid, javnost će biti pravovremeno obaviještena objavom informacije na mrežnim stranicama Općine Selnica www.selnica.hr i na oglasnoj ploči općine.
Nacrt Plana bit će stavljen na javni uvid na mrežne stranice Općine Selnica www.selnica.hr i u prostorijama Općine Selnica u periodu od 29. svibnja 2018. godine do 29. lipnja  2018. godine.
Po obradi mišljenja, primjedbi i prijedloga, pripremiti će se tekst konačnog prijedloga Plana, koji će se dostaviti na prethodnu suglasnost Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, te potom na usvajanje na Općinsko vijeće Općine Selnica.
Nakon usvajanja, Plan će biti objavljen na mrežnim stranicama Općine Selnica www.selnica.hr

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moći će se davati putem: elektronske pošte: opcina.selnica@gmail.com ili putem pošte na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u periodu od 29. svibnja 2018. godine do 29. lipnja  2018. godine.

Krajnji rok za dostavu primjedbi je 29. lipnja  2018. godine. Mišljenja prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević
KLASA: 351-01/18-01/04

URBROJ: 2109-15-18-04

Selnica, 29. svibnja 2018.

obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju – PGO

PGO_SELNICA – Plan gospodarenja otpadom