• 10. veljače 2020
 • |
 • |

Poziv za dostavu ponuda – zemljani i pripremni radovi uz buduću zgradu dječjeg vrtića, izgradnja parkirališta

KLASA: 406-01/20-01/01

URBROJ: 2109-15-20-01

U Selnici, 07. veljače 2020.

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/18 i 13/18), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 07. veljače 2020. godine, donosi

 

O D L U K U

o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave – Pripremni i zemljani radovi kod dječjeg vrtića u Selnici, Izgradnja parkirališta

 

Članak 1.

 Podaci o naručitelju:

 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.

Članak 2.

Predmet nabave: Pripremni i zemljani radovi kod buduće zgrade dječjeg vrtića u Selnici te izgradnja parkirališta. Evidencijski broj nabave je: JN 3/20.

 

Članak 3.

 Procijenjena vrijednost nabave: 390.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Članak 4.

Kriterij odabira u ovom postupku jednostavne nabave je najniža cijena. Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 5.

Izvor – način planiranih sredstava: Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Selnica.

Članak 6.

 U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se:

 1. Bosiljka Oletić
 2. Gordana Vugrinec – Tomšić
 3. Ivana Novak 

Članak 7.

 Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:

 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.

 

Članak 8.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.

 Članak 9.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Selnica i na web stranici: www.selnica.hr.

                                                                                                                                                                                                             NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.

Poziv-za-dostavu-ponuda-zemljani radovi, pripremni radovi, izgradnja parkirališta

VANJSKO PARKIRALIŠTE I PRIPREMNI RADOVI NA UREĐENJU PARCELE ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA