Pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja svjetskog ribolovnog prvenstva
  • 29. svibnja 2018
  • |
  • |

Pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja svjetskog ribolovnog prvenstva

Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja 20. Svjetskom ribolovnom prvenstvu u lovu ribe udicom na plovak u kategoriji veterana i 11. Svjetskog ribolovnog prvenstva u kategoriji invalida i Masters kategorije

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/18) načelnik Općine Selnica raspisuje

NATJEČAJ
za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja 20. svjetskog ribolovnog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak u kategoriji veterana i 11. svjetskog ribolovnog prvenstva u kategoriji invalida i Masters kategorije

I. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za postavljanje uslužnog prostora (šator/suncobrane/klupe/stolove) za pružanje ugostiteljskih usluga (priprema i posluživanje hrane i pića) na području Selničkog ribnjaka u Selnici za vrijeme održavanja 20. Svjetskog ribolovnog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak u kategoriji veterana i 11. Svjetskog ribolovnog 🐠prvenstva u kategoriji invalida i Masters kategorije.

II.    Ugostitelj je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja svjetskog prvenstva navedenog u točki I. Uslužni prostor mora biti postavljen od

11.-17. lipnja 2018. godine,

a uklonjen po završetku prvenstva.
Ugostiteljske usluge HRANA I PIĆE pružaju se u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti na lokaciji iz točke I.

III.    Početni iznos naknade za postavljanje uslužnog prostora za pružanje usluga iznosi 1.000,00 kn.

IV.    SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja.
Ponuda mora sadržavati:
– za fizičke osobe (obrtnici): prostor za koji se natječe, ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja

– za pravne osobe: prostor za koji se natječe, naziv i sjedište, preslika izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja;
– brojevima i slovima točno ispisanu visinu ponuđene naknade, koja ne može biti niža od početne naknade iz točke III. ovog natječaja,
– detaljan opis predloženih usluga sa cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude),
– Izjava o osiguranju uvjeta korištenja navedenih u točki V. ovog Natječaja.

V.
    UVJETI KORIŠTENJA
Odabirom na natječaju, ponuditelj se obvezuje:
– osigurati uslužni prostor (šator/suncobrane/klupe/stolove, ovisno o mogućnosti ponuditelja)
– održavati čistoću na području pružanja usluge,
– ukloniti sav otpad oko i unutar mjesta održavanja prvenstva iz točke I.,
– osigurati opremu za pružanje usluga i radnu rasvjetu,
– pridržavati se odredbi javnog reda i mira kao i ostalih važećih odluka Općine Selnica,
– osigurati i primijeniti sustav naplate (izdavanje računa) u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom kao i osigurati internetski pristup potreban za provođenje mjera fiskalizacije,

– osigurati agregat za struju
– ishoditi dozvole i odobrenja za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

VI.    ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresi:

OPĆINA SELNICA, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI”.

Ponude moraju prispjeti na adresu Općine Selnica do 05. lipnja 2018. godine do 13:00 sati.
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 05. lipnja 2018. godine u 13,00 sati u prostoriji Vijećnice Općine Selnica.

VII.    KRITERIJ ODABIRA
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene naknade.
Nepravodobne, neodređene i nepotpune kao i ponude kojima je iznos naknade manji od onog određenog kao početni iznos naknade, neće se razmatrati.
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a načelnik donese Odluku o odabiru najprihvatljivije ponude, odabrani ponuditelj potpisat će s Općinom Selnica ugovor do 17. lipnja 2018. godine. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem, uz uvjete iz ovog Natječaja.
U slučaju da dva ili više ponuditelja dostave identične ponude, odabrat će se Ponuda koja je ranije prispjela.
Odabrani ugostitelj će imati ekskluzivno pravo pružanja ugostiteljske usluge HRANA I PIĆE na prostoru koji je predmet ovog Natječaja.

Općina Selnica ima pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično i ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja ponuditeljima.

Natječaj se objavljuje na internet stranici www.selnica.hr  i oglasnoj ploči Općine Selnica.
Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica, Jelačićev trg 4, Selnica ili na telefon 040/861-344.

KLASA: 352-02/18-01/03
URBROJ: 2109-15-18-01
Selnica, 29. svibnja 2018. godine

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.

 

 

Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja svjetskog ribolovnog prvenstva