• 23. kolovoza 2018
 • |
 • |

Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu


REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SELNICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/18-01/08
UBRBROJ: 2109-15-18-01
U Selnici, 03. kolovoza 2018.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/18), te članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave u Općini Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 03. kolovoza 2018. godine, donosi

                           O D L U K U
     o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave – 
                 SANACIJA VINOGRADSKE ULICE U PRAPORČANU

  
Članak 1.

Podaci o naručitelju:
 • naziv, sjedište i adresa: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
 • OIB: 92185452390
 • Postupak jednostavne nabave provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica.
Članak 2.

Predmet nabave: Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu. Evidencijski broj nabave je: JN 6/18.


Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kuna bez PDV-a.


Članak 4.

Kriteriji odabira u ovom postupku jednostavne nabave su najniža cijena i rok izvođenja radova. Otvaranje ponuda nije javno.


Članak 5.

Izvor – način planiranih sredstava: Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Općine Selnica u programu 1004T100016 te u Državnom proračunu temeljem Ugovora o financiranju, sklopljenom između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Općine Selnica.

 
Članak 6.

U stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) u ovom postupku jednostavne nabave imenuju se: 
 1. Ervin Vičević – općinski načelnik Općine Selnica
 2. Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove u Općini Selnica
 3. Mijo Kocijan – vijećnik općinskog vijeća Općine Selnica
Članak 7.

 
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja:
 • priprema i provođenje postupka nabave jednostavne vrijednosti,
 • izrada Poziva za dostavu ponuda,
 • komunikacija s gospodarskim subjektima ( Ponuditeljima ),
 • zaprimanje i otvaranje ponuda, vođenje zapisnika,
 • pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika,
 • predlaganje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • utvrđivanje razloga isključenja i uvjeta sposobnosti Ponuditelja,
 • ostali poslovi u vezi s provođenjem postupka nabave.
Članak 8.

Odgovorna osoba Naručitelja je Općinski načelnik Ervin Vičević.


Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Selnica i na web stranici: www.selnica.
                         
                                              NAČELNIK OPĆINE SELNICA
                                               Ervin Vičević, v.r.Poziv za dostavu ponuda - Vinogradska ulica u Praporčanu

Troškovnik Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu