Upozorenje
  • 28. listopada 2019
  • |
  • |

Upozorenje

Zadnjih nekoliko dana zabilježen je porast dovoza i odlaganja građevinskog, komunalnog i/ili opasnog otpada u prirodu na području Općine Selnica.

Ovim putem upozoravaju se počinitelji kao i svi koji imaju namjeru zagađivati okoliš da će se svaki takav događaj prijaviti policiji i inspektoru zaštite okoliša,

dok će i komunalni redar Općine Selnica poduzeti sve pravne mjere protiv počinitelja.