Javna nabava

23 tema

Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 406-01/18-01/08 UBRBROJ: 2109-15-18-01 U Selnici, 03. kolovoza 2018. Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/18), te…