Javna nabava

21 tema

KAMP SELNICA

Odluka o početku postupka jednostavne nabave -Kamp Selnica Poziv za dostavu ponuda - izrada projektne dokum. OBRAZAC PONUDE PONUDBENI TROŠKOVNIK   21. ožujka 2018. godine Zapisnik o otvaranju ponuda-KAMP Odluka…

Jednostavna nabava – sanacija ceste u Donjem Koncovčaku

    REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA    OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 406-01/18-01/01 UBRBROJ: 2109-15-18-01 U Selnici, 15. siječnja 2018. Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.…