JAVNA RASPRAVA – III. izmjene i dopune PPUO Selnica

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A   S E L N I C A

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zaključka načelnika Općine Selnica, Klasa: 350-02/17-01/05, Urbroj: 2109-15-17-01 od 11. travnja 2017.godine objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu III. izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Općine Selnica

/ciljane izmjene i dopune/

  1. Javna rasprava će trajati 11 dana, od 02.05.2017. do 12.05.2017.
  2. Javni uvid u prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica svakog radnog dana u vremenu od 7.00 do 15.00 sati i na web stranicama Općine Selnica www.selnica.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica organizirat će se u prostorijama Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica i to 03.05.2017. godine u 11.00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 12.05.2017. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINA SELNICA

Klasa: 350-02/17-01/05

Urbroj: 2109-15-17-02

Selnica, 18. travnja 2017.