Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

 

KLASA: 400-08/17-01/23

URBROJ: 2109-15-17-01

U Selnici, 17. studenog 2017. godine

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 07/17) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 19. studenog 2017. objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge na području Općine Selnica za 2018. godinu

 

(s uputama za prijavitelje)

 

 

Rok za podnošenje prijava je  20. prosinca 2017. godine.


Prijavu na Javni natječaj treba dostaviti putem pošte ili osobno u

zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ – FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE SELNICA“

 na adresu:
Općina Selnica
Jedinstveni upravni odjel
Jelačićev trg 4, 40314 Selnica

 

Javni_natjecaj_ 2018_opcina_Selnica.rtf udruge

PRIJAVNICA_ZA_FINANCIRANJE_PROGRAMA_U_2018.god  – obrazac 1.

 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac 2.

 Izjava o partnerstvu – obrazac 3.