Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova obavljanja poslova zimske službe

 

grb rh   GRB

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA SELNICA

KLASA: 363-01/17-01/13

URBROJ: 2109-15-17-02

Selnica, 20. listopada 2017.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 91/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15, Odluke o komunalnim djelatnostima, KLASA: 021-05/13-01/45, URBROJ: 2109-15-13-01, te članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17) načelnik Općine Selnica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 

za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  – zimska služba na području

Općine Selnica

Naručitelj: Općina Selnica

Sjedište: Jelačićev trg 4, Selnica

Telefon: 040/861-344

e-mail:  opcina.selnica@gmail.com

OIB: 9218545239

Predmet natječaja: Obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za obavljanje poslova zimske službe na području Općine Selnica.

Mjesto izvršenja obavljanja poslova zimske službe dijeli se na 3 (tri) područja:

 1. Plešivica, Merhatovec, Zebanec Selo, Donji Zebanec i Gornji Zebanec;
 2. Selnica i Zaveščak
 3. Donji Koncovčak, Bukovec i Praporčan.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri) godine.

Poslovi obavljanja zimske službe specificirani su u troškovniku koji se može preuzeti sa svom ostalom dokumentacijom u uredu općine ili na web-u: www.selnica.hr.

Cijena se određuje skladno troškovniku ovog Natječaja. Poslovi će se obavljati prema nalogu predstavnika Općine Selnica tijekom zimskog perioda, a obračunavati će se sukladno obavljenom poslu. Plaćanje je temeljem ispostavljenih i ovjerenih računa od strane naručitelja s rokom plaćanja do 60 (šezdeset) dana.

Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list
 • Navesti rok valjanosti ponude
 • Troškovnik
 • Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • Financijska dokumentacija – BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga-dokazi o plaćenim porezima i doprinosima ne starija od 30 dana od dana objave natječaja
 • Dokaze o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 • Načine dokazivanja sposobnosti (obrasci se mogu preuzeti na Internet stranicama općine – selnica.hr ili u općinskom uredu) :
  – Izjava da je proučena troškovnička dokumentacija te da nema nejasnih elemenata na
  formiranju cijene, te da će se ugovorene cijene primjenjivati bez promjena u vremenu trajanja ugovora
  – Izjava da će u slučaju potrebe staviti na raspolaganju svoje zaposlenike za hitne i
  nepredviđene radove
  – Izjava da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dostaviti prilikom zaključenja ugovora, bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu od 30.000,00     kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

– Izjavu od cijeni radnog sata za obavljanje navedenih poslova

Kriterij za odabir: Niža ponuđena cijena, stručna i tehnička opremljenost i uvjeti plaćanja. Naručitelj  zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihova prihvaćanja.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314   Selnica,

neposredno ili putem pošte s naznakom

„Natječaj za povjeravanje komunalnih poslova – ne  otvaraj“

 

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Natječaja, a najkasnije do  20. studenog 2017. godine do 15,00 sati.

Otvaranje ponuda održat će se 20. studenog 2017. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 (osam) dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

zimska služba – tekst natječaja; obrasci; izjave