JAVNI NATJEČAJ – 2017. godina – udruge / ZAPISNIK O OTVARANJU PRIJAVA

 

grb općine

KLASA: 400-08/17-01/04

URBROJ: 2109-15-17-01

U Selnici, 14. travnja 2017.

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 14. travnja 2017. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge na području Općine Selnica za 2017. godinu 

(s uputama za prijavitelje)

Javni poziv 2017.- Općina Selnica.rtf udruge

Obrazac 1 – prijava programa ili projekta

Obrazac 2 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 3 – Izjava o partnerstvu

grb općine

KLASA: 400-08/17-01/04

URBROJ: 2109-15-17-02

U Selnici, 29. svibnja 2017.

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica  (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 3/17

ZAPISNIK O OTVARANJU PRISTIGLIH PRIJAVA

 

za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Selnica za 2017. godinu

Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava Općine Selnica u sastavu: 

Bosiljka Oletić, Marija Jagarinec Sić, Dragutin Bohnec i Branko Perčić

 

Podaci o davatelju financijskih sredstava:

OPĆINA SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, 40314 SELNICA, OIB: 92185452390

Zapisnik o otvaranju pristiglih prijava na natječaj

Rang-lista-udruge