Najava 3. sjednice OV Općine Selnica

grb rh    GRB

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA        

 O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

KLASA: 021-05/17-01/34

URBROJ: 2109-15-17-01

Selnica, 08. rujna 2017.

 

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 19/09 i 5/13)

 

s a z i v a m

3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PETAK – 15. RUJNA  2017. godine u 19,00 sati u prostorijama Vijećnice

 

 

 • AKTUALNI SAT

 

 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE OV-a, održane 30. lipnja 2017. godine

 

 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

  

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

 

 1. Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o naknadama za rad u općinskim tijelima,

 

 1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č. br. 4931/2 (Munđar, Merhatovec),

 

 1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č br. 17309/2 (Hren, Gospodarska zona),

 

 1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č. br. 8303/2 (Bratjanščak, Bukovec),

 

 1. Prijedlog Odluke o naknadama za rad predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Selnica,

 

 1. Prijedlog Odluke o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kuna

 

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,

 

 1. Ostala pitanja i prijedlozi
 • rasprava o povjeravanju komunalnih poslova ( TIM BABIĆ, STROJOKOP),
 • Uređenje groblja.

   

U prilogu poziva dostavlja se Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. lipnja 2017. godine, te materijale za: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i  9.  točku dnevnog reda.

 

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

 

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora
 3. Predstavnike medija

S poštovanjem,

 

 

                                             Predsjednik Općinskog vijeća

            Općine Selnica

                                                                                                        Branko Perčić, v.r.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2017.

Obrazloženje uz Polugodišnji izvješaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2017.

Odluka o II. izmjenama i dopunama naknade za rad u OV OS

Odluka o visini naknade za rad predsjednicima VMO

Prijedlog odluke o kupnji nekretnina

Prijedlog odluke o kupnji nekretnina.doc Hren

Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća načelnika- do 30.06.2017.

Izvršenje plana razvojnih programa 30.6.2017.

Odluka o isplati božićnice umirovljenicima

Odluka o prodaji nekretnine – Bukovec