Najava 8. sjednica OV

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA        

 O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

KLASA: 021-05/18-01/13

URBROJ: 2109-15-18-02

Selnica, 04. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 19/09 i 5/13)

 

s a z i v a m

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica 

u  PETAK – 08. lipnja  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE ZAPISNIKA S 7. SJEDNICE OV-a, održane 29. ožujka 2018. godine
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Izvješće Mandatne komisije i prisega vijećnika
 2. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Selnica
 4. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata za obračun plaća i namještenika u JUO Općine Selnica
 5. Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika Općine Selnica
 6. Ostala pitanja i prijedlozi

U prilogu poziva dostavlja se Izvod iz Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća, održane 29. ožujka 2018. godine i materijali za točku 2., 4., 5., dok se uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može izvršiti u uredu općine (točka 3.).

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, v.r.

Odluka o IV. ID Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika

Odluka o kupnji nekretnina uz ribnjak u Selnici

Odluka o donosenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljistem

Odluka o II. izmjeni i dopuni odluke o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Selnica

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Tabela uz Program raspolaganja