Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.

grb rhGRB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
    OPĆINA SELNICA
   OPĆINSKI NAČELNIK

 

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
OIB: 92185452390
tel: 040/861-344, 040/861-890
fax: 040/861-891
e-mail: opcina.selnica@gmail.com

 

N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija:

 • prebivalište na području Općine Selnica
 • uspjeh u učenju
 • socijalni status

Studenti upisani na studij izvan Varaždina imaju prednost.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 1. Zamolba s kratkim životopisom (obavezan kontakt)
 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. Potvrda o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita na preddiplomskom studiju
 4. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 5. Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva
 6. Broj žiroračuna ili tekućeg računa

Za sve članove zajedničkog kućanstva potrebno je dostaviti:

 • preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 • potvrda fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji, ako takvog ima
 • za one koji su u radnom odnosu, potvrda poslodavca o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca
 • za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini prihoda u zadnja tri mjeseca
 • za umirovljenike članove zajedničkog kućanstva, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine
 • za obrtnike članove kućanstva, porezno rješenje o razrezu poreza na dohodak za prethodnu godinu
 • za vlasnike poduzeća (pravnih osoba) članova kućanstva, prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu i izjavu o vlasničkom udjelu

Zahtjevi se podnose do 31. listopada 2017. godine (UTORAK), do 15,00 sati u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ“.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

KLASA: 604-01/17-01/03
URBROJ: 2109-15-17-01
U Selnici, 29. rujna 2017.

 

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017.-2018.