Natječaj za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica

grb rh

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJE

GRB

OPĆINA SELNICA

 

Na temelju članka 17., 19. i 116.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 86/08, 61/11- u nastavku ZSN), načelnik Općine Selnica raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za prijam na neodređeno vrijeme

 namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica

 

 

na radno mjesto: grobar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– osnovna ili srednja škola

– poželjno radno iskustvo,  ali nije uvjet

– vozački ispit „B“ kategorije

 

Za radno mjesto obvezan je probni rad od tri mjeseca.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijema u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

 

Na objavljeni natječaj (u daljnjem tekstu Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i  ženske osobe.

 

Služba se zasniva na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

–  životopis

–  presliku domovnice

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o stručnoj spremi/završenoj osnovnoj školi

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – elektronički zapis o podacima

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje

– izvornik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji

od šest mjeseci)

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne  treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne iskaznice kandidat može priložiti i presliku domovnice. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom na raspisani natječaj.  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

U prijavi na Natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

 

Opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Selnica (www.selnica.hr).

Na intervju će se telefonskim putem pozvati kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima iz Natječaja.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave istog na adresu:

 

Općina Selnica

Jelačićev trg 4, 40 14 Selnica,

 s naznakom: »Prijava na oglas za komunalnog djelatnika-grobara – ne otvaraj«.

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-02/17-01/04

URBROJ: 2109-15-17-01

Selnica, 07. rujna 2017.

Natječaj – komunalni djelatnik – grobar – 07.09.2017. – neodređeno docx