Natječaj za radno mjesto komunalni djelatnik-grobar

Natječaj za radno mjesto komunalni djelatnik-grobar

Općina Selnica objavljuje natječaj za radno mjesto komunalni djelatnik-grobar. Rok za dostavu zamolbi iznosi 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a natječaj je objavljen 29.05.2014. godine. U slučaju nejasnoća oko natječaja, podnositelji mogu kontaktirati ured općinske uprave na sljedeće brojeve telefona: 040/861-890, 040/861-344. Natječaj se nalazi u nastavku.

 

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selnica, KLASA: 022-05/10-01/18, URBROJ: 2109-15-10-01 od 16.12.2010. godine, općinski načelnik Općine Selnica objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos namještenika u
Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica
KOMUNALNI DJELATNIK – grobar

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca

Opći uvjeti za prijam:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijam:
– KV/SSS
– vozačka dozvola B kategorije
– korištenje osobnog automobila

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na druge kandidate prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i moraju priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo iz zakona na koji se pozivaju, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Radni odnos zasniva se uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom iz općeg znanja.

Podaci o vremenu i mjestu održavanja testiranja, kao i detaljan opis poslova te podaci o plaći biti će objavljeni na web stranicama Općine Selnica: www.selnica.hr i na oglasnoj ploči Općine Selnica.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu za natječaj.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis
– preslik svjedodžbe
– preslik osobne iskaznice
– potvrdu o obavljanju poslova kod posljednjeg poslodavca
– preslik vozačke dozvole
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne može biti starije od 6 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu podnijeti osobno ili poštom na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „Natječaj za prijam – grobar – ne otvaraj“.

Datum objave u Narodnim novinama: 29.05.2014.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
U Selnici, 29. svibnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.