OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

marija

OBAVIJEST

I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

 

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Poštovani !

 

Od 01.01.2017. godine na snazi je novi Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) (dalje u tekstu: Zakon) temeljem kojeg se od 01.01.2018. godine uvodi porez na nekretnine, koji će zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu. Utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine obavljaju jedinice lokalne samouprave.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave ( dalje u tekstu: JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, od 1.siječnja 2018. godine.

Prema članku 40. Stavku 1. JLS obavezne su ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

 

Predmet oporezivanja je nekretnina.

 

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje. Iznimno porezni obveznik je nesamostalni posjednik (ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat).

Ako je vlasnik nepoznat te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine, nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe ovog Zakona smatra poreznim obveznikom.

Ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja smatra se nekretnina kojoj će se zaključkom dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak.

 

Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

 

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je  od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

 

Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

 

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, a sukladno Zakonu u tom slučaju primijeniti će se najviši koeficijenti za obračun poreza na nekretnine.

 

Stoga Vas molimo da nam najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostavite podatke, odnosno popunjeni obrazac s podacima o poreznom obvezniku i podacima o nekretnini, koji Vam dostavljamo u privitku, osobno u ured Općine, Jelačićev trg 4, putem pošte ili putem e-maila na adresu: opcina.selnica@gmail.com.

 

Prazan obrazac dostupan Vam je i na internet stranici Općine Selnica www.selnica.hr i u uredu Općine Selnica.

 

Za sve dodatne informacije možete se javiti osobno u Općinu Selnica, Jelačićev trg 4, na broj telefona: 040/861-344 ili na e-mail adresu: opcina.selnica@gmail.com

 

 

Srdačan pozdrav!

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević

 

 

KLASA: 410-01/17-01/08

URBROJ: 2109-15-17-01

Selnica, 12. lipnja 2017.

 

 

 

Prilog: