OBVEZATNE UPUTE – VMOOS II.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA SELNICA

IZBORNO POVJERENSTVO

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

OPĆINE SELNICA

Na temelju članka 9.  stavka 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Selnica (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 5/13),

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Selnica izdaje:

OBVEZATNE UPUTE  BROJ  VMOOS – II. 

O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora obavljat će se na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su namijenjeni

izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nose oznaku OVMOOS.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijelo za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona

kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se na web stanicama Općine Selnica

KLASA: 013-03/17-01/06

URBROJ: 2109-15-17-01

SELNICA, 24. travnja 2017.