Zaključak – sufinanciranje projekta Obaviješten ne luta

    REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 402-08/17-01/02 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici, 15. rujna 2017.     Temeljem članka 45. i 49. Statuta Općine Selnica…

Zaključak o isplati donacije – Murid

     REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 022-05/17-01/33 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici, 12. rujna 2017.     Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske…

Najava 3. sjednice OV Općine Selnica

       REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA          O P Ć I N S K O  V I J E Ć E   KLASA: 021-05/17-01/34 URBROJ: 2109-15-17-01 Selnica, 08.…

Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

      REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA:363-03/17-01/07 UBRBROJ: 2109-15-17-02 U Selnici,08. rujna 2017.   Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.…