Rješenje o imenovanju v.d. pročelnice JUO Općine Selnica

     REPUBLIKA HRVATSKA                                  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA                                            OPĆINA SELNICA Općinski načelnik   KLASA:022-05/18-01/27 URBROJ: 2109-15-18-01 Selnica, 11. lipnja 2018.     Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima…

Najava 8. sjednica OV

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SELNICA          O P Ć I N S K O  V I J E Ć E   KLASA: 021-05/18-01/13 URBROJ: 2109-15-18-02 Selnica, 04. lipnja 2018.  …