Poziv za dostavu ponuda – 2. faza izgradnje Društvenog doma u Praporčanu

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 361-01/16-01/4

URBROJ: 2109-15-16-01

U Selnici, 23. studenog 2016.

 

Evidencijski broj nabave :  9/16

 

 

 

 

 

 

„IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U PRAPORČANU“

 1. faza radova – zidarski, tesarski i krovopokrivački radovi

 

Predmet nabave :  „Izgradnja Društvenog doma u Praporčanu

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za izgradnju Društvenog doma u Praporčanu

Selnica, 23. studenog 2016. godine

 

 

 

 

 

 

 1. OPĆI  PODACI

 

 • Naziv i sjedište naručitelja

 

Javni naručitelj: OPĆINA SELNICA
Sjedište: SELNICA, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
OIB: 92185452390
MB: 02706920
Telefon: 040/861-344, 040/861-890
Telefax: 040/861-891
Internet adresa: www.selnica.hr
Elektronička pošta: opcina.selnica@gmail.com

 

 

Osoba za kontakt

 

Ime i prezime: Ervin Vičević, načelnik
Telefon: 040/861-344, 040/861-890
Telefax: 040/861 – 891
Elektronička pošta: opcina.selnica@gmail.com

 

 

Dodatne informacije o predmetu nabave bagatelne vrijednosti, mogu se dobiti u Općini Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica.

 

 • Evidencijski broj nabave : 9/16

 

 • Vrsta postupka nabave

Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti, vrijednosti veće od 70.000,00 kn.

 

 • Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o radovima.

 

 • Procijenjena vrijednost nabave80.000,00 kn (plus PDV)

 

Javni naručitelj provodi postupak javne nabave bagatelne vrijednosti slanjem poziva na dostavu ponuda  na minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti s jednim ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg kandidata dao najpovoljniju ponudu s najnižom cijenom.

 

 

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

 • Opis predmeta nabave

Predmet nabave su radovi –  „Izgradnja Društvenog doma u Praporčanu“.

 

 • Mjesto izvođenja radova

Praporčan

 

 • Rok početka radova

Početak radova po potpisivanju ugovora, prema dogovoru.

 

 

Rok za dostavu ponude je 05. prosinca 2016. do 15,00 sati.

 

Adresa na koju se dostavlja ponuda:

OPĆINA SELNICA, 40314 SELNICA, JELAČIĆEV TRG 4, s naznakom „NE OTVARAJ“

 

Sve ponude koje nisu pristigle do 05. prosinca 2016. godine do 15:00 sati neće se otvarati i razmatrati, te će biti vraćene ponuditelju.

Ukoliko ponuda nije označena na gore opisani način, naručitelj se neće smatrati odgovornim ako se ponuda zagubi ili otvori prije naznačenog vremena.

 

 

 

 1. Postupak javnog otvaranja: Otvaranje ponuda nije javno.
 2. Podaci o osiguranju sredstava: Sredstva su osigurana Proračunom Općine Selnica za 2016. godinu.
 3. Nepotpune ponude i ponude koje nisu u skladu sa zahtjevima navedenim u ovom pozivu neće biti uzete u razmatranje.
 4. Način i rok plaćanja: Rok, način i uvjeti plaćanja, kao i ostali uvjeti koji nisu tu navedeni, utvrdit će se ugovorom.
 5. Uvjeti za odabir najpovoljnije ponude: Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu odabrati ponudu ponuditelja s najnižom cijenom, s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom materijala, radova i usluga koji su traženi pozivom, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvatljiva.
 6. Upute ponuditeljima za izradu ponude: Ponuditelji trebaju ponuditi fiksnu cijenu po stavkama stručnog nadzora, u kunama bez PDV-a i sa PDV-om.
 7. Naručitelj i ponuditelj čija je ponuda prihvaćena potpisati će ugovor najkasnije po isteku 30 dana od dana donošenja Odluke općinskog načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

 

Ervin Vičević,v.r.