Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica

 

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“, broj 82/15),  članka 19. stavka 1. podstavka 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 i 137/15) i članka 30. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 11/09, 10/11, 5/13 i 7/17), Općinsko vijeće Općine Selnica na 5. sjednici održanoj 29. prosinca 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica, koju je izradila Radna skupina osnovana Odlukom općinskog načelnika u postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica, KLASA: 810-01/17-01/10, URBROJ: 2109-15-17-02 od 26. lipnja 2017. godine.

Članak 2.

Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica iz članka 1. ove Odluke, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.

Članak 3.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica čini prilog i sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluku objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Selnica

Branko Perčić

KLASA: 810-01/17-01/10

URBROJ: 2109-15-18-09

Selnica, 29. prosinca 2017.

 

Procjena rizika_Općina Selnica