Vinogradska ulica u Praporčanu / 07.09.2018. Zapisnik o otvaranju ponuda / Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda – Vinogradska ulica u Praporčanu

Troškovnik Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu

 

07.09.2018. Zapisnik o otvaranju ponuda i Odluka o odabiru

KLASA: 406-01/18-01/08

URBROJ: 2109-15-18-05

U Selnici, 07. rujna 2018.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/18 i 13/18), te Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/17), općinski načelnik Općine Selnica, dana 07. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

U POSTUPKU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE

 – Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu

 

Članak 1.

               Općinski načelnik 03. kolovoza 2018. godine donosi Odluku o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave – Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu, KLASA: 406-01/18-01/08, URBROJ: 2109-15-18-01, ev. broj nabave JN-6/18.

           Članak 2.

                Poziv za dostavu ponuda, KLASA: 406-01/18-01/08URBROJ: 2109-15-18-02 od 22. kolovoza 2018. godine, te Izmjena i dopuna Poziva, KLASA 406-01/18-01/06, URBROJ: 2109-15-18-03 od 29. kolovoza 2018. godine, šalje se na adrese elektroničke pošte ovim gospodarskim subjektima:

 1. strojokop@gmail.com,
  2. asfalt-gradnja@ck.t-com.hr,
  3. info@blazon.hr,
  5. info@tegra.hr,
  6. pavlic-asfalt-beton@ck.t-com.hr

te se objavljuje i na Internet stranicama Općine Selnica, www.selnica.hr. 

Članak 3.

  U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije ) ponude kako slijedi:

 

 1. BLAŽON, usluge građevinskom mehanizacijom, Martinska 106, Mursko Središće
 2. TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec

Članak 4.

                Povjerenstvo je nakon pregleda ponuda utvrdilo kako se ponuda ponuditelja TEGRA d.o.o., Mihovljanska  70, Čakovec prihvaća kao  najpovoljnija  na iznos od 210.045,80 kn bez PDV-a, odnosno 262.557,25 kn s PDV-om.

Članak 5.

Općinski načelnik Općine Selnica će na temelju ove Odluke, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem, sklopiti Ugovor o radovima na Sanaciji Vinogradske ulice u Praporčanu.

         Članak 6.

           Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda.

           Članak 7.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranicama Općine Selnica: www.selnica.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević, v.r.

ZAPISNIK-otvaranje ponuda

Zapisnik s otvaranja ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja – Vinogradska ulica u Praporačnu