Zaključak o isplati donacije – Murid

GRB  grb rh

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 KLASA: 022-05/17-01/33

UBRBROJ: 2109-15-17-02

U Selnici, 12. rujna 2017.

 

 

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 10/09, 11/10 i 5/13), općinski načelnik dana 12. rujna 2017. godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

o isplati donacije

Za podršku MURID-ovih stručnjaka za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji u Beogradu

 

1. Prihvaća se isplata donacije za podršku MURIDovih stručnjaka za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji u Beogradu u iznosu od 1.000,00 kn.

 

2. Uplata će se izvršiti na broj računa HR94 2360 0001 1022 7806 3, OIB: 50023860456.

 

 

3. Ovaj Zaključak donijet je na temelju pisane Zamolbe  MURID-a.

 

                                                                                                                                                                                NAČELNIK OPĆINE SELNICA

                                                                                                                                                                            Ervin Vičević, v.r.