Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

grb rh   GRB

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:363-03/17-01/07

UBRBROJ: 2109-15-17-02

U Selnici,08. rujna 2017.

 

Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/02, 03/04, 15/05, 16/11 i 08/16) te članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17), općinski načelnik dana 08.09.2017. godine, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

o oslobađanju plaćanja obveze komunalne naknade

za Emiliju Benko, Marof 21

 

 

1. Prihvaća se zamolba za oslobađanje plaćanja obveze komunalne naknade počevši od 01. siječnja 2017. godine  i nadalje za obveznika Emilija Benko , OIB: 91020305520 iz Marofa 21.

 

2. Ovaj Zaključak donosi se na temelju pismene zamolbe  Emilije Benko iz Sv. Martina na Muri, Marof 21 , od 08.09. 2017. godine, a stupa na snagu danom donošenja.

 

3. Zaključak će se objaviti na Internet stranicama Općine Selnica.

 

 

                                                                                            NAČELNIK OPĆINE SELNICA

                                                                                                              Ervin Vičević

 

 

 

Zaključak o OSLOBAĐANJU plaćanja komunalne naknade – Emilija Benko