Zaključak o prihvaćanju zamolbe za donaciju – Centar za odgoj i obrazovanje

        

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

 OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 421-01/17-01/06

UBRBROJ: 2109-15-17-02

U Selnici, 28. studenog 2017.

 

Temeljem članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10, 5/13 i 7/17), općinski načelnik dana 28. studenog 2017. godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

o prihvaćanju Zamolbe za donaciju Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

 

  1. Prihvaća se zamolba za donaciju Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec od 23. studenog 2017. godine za potporu obilježavanja Dana invalida.

2. Donacija u iznosu od 200,00 kn bit će isplaćena na IBAN: HR70 2340 0091 1160 1627 0 s naznakom „Donacija“.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na Internet stranici Općine Selnica.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević

Zaključak – Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec