Zaključak – sufinanciranje projekta Obaviješten ne luta

grb rh   GRB

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SELNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 402-08/17-01/02

UBRBROJ: 2109-15-17-02

U Selnici, 15. rujna 2017.

 

 

Temeljem članka 45. i 49. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 11/10 i 5/13), općinski načelnik dana 15. rujna 2017. godine, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

 

o prihvaćanju Zamolbe za sufinanciranje projekta „Obaviješten ne luta 2017“

 

1. Prihvaća se zamolba za sufinanciranje projekta „Obaviješten ne luta 2017“ od strane Društva za zaštitu potrošača Međimurja „VUKANOVČAR“ u iznosu od 2.000,00 kuna.

2. Uplata će biti isplaćena na žiro račun Društva „VUKANOVČAR“, otvoren kod  Privredne banke Zagreb, IBAN: HR2923400091110603923.

3. Ovaj Zaključak donosi se na temelju pismene zamolbe Društva „VUKANOVČAR“, od 29. kolovoza 2017., a stupa na snagu danom donošenja.

 Zaključak će se objaviti na Internet stranici Općine Selnica.

 

 

                                                                                            NAČELNIK OPĆINE SELNICA

                                                                                                          Ervin Vičević