Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica

Murs Ekom – suglasnost na cjenik usluga
31/03/2023
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i Lista kandidata/kinja.
04/04/2023
Murs Ekom – suglasnost na cjenik usluga
31/03/2023
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i Lista kandidata/kinja.
04/04/2023

Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa, objavljuje sljedeće

UPUTE I PODATKE ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU ADMINISTRATIVNI REFERENT/ICA

 

 1. Opis poslova:

 

 • zaprima pismena (podneske i akte) i upisuje u propisane upisnike ili urudžbene zapisnike, klasificira, skenira i pohranjuje pismena na server
 • otprema akte putem aplikacije ePK,
 • obavlja poslove umnažanja i dostave materijala i druge administrativne poslove,
 • obavlja i druge poslove po nalogu čelnika tijela lokalne

 

II.  Podaci o plaći:

 

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen službenik i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Člankom 1. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 29/10, 4/16, 9/18, 18/20, 3/22) utvrđen je koeficijent za predmetno radno mjesto 2,20, a osnovica za obračun plaće utvrđuje se u visini od 70% osnovice utvrđene za plaće  državnih službenika i namještenika.

 

III.   Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

 

Datum prethodne provjere znanja bit će objavljen na mrežnoj stranici www.selnica.hr te na oglasnoj ploči Općine Selnica pet dana prije provjere znanja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja  i intervjua, a  po potrebi i putem provjere  praktičnog rada. Na oglasnoj ploči bit će objavljena imena kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja s  kojima će se provesti testiranje. Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

 

Pravila testiranja

 

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova u rasponu od 1 do 10.

Smatra se da su kandidati uspješno položili testiranje ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50 % bodova te će se s njima provesti intervju (razgovor).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

IV.   Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10-pročišćen tekst i 5/14),
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13-pročišćen tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 3. Statut Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/21 i 16/22),
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21),
 5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine”, broj 75/21),
 6. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 33/95),
 7. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine”, broj 132/21),
 8. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine”, broj 34/02).

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Upute i podaci za provedbu oglasa za prijam u službu administrativni referent/ica
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content