JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2024. godini

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
26/01/2024
Smotra mažoretkinja pod nazivom „Valentinovo sa Selničkim mažoretkinjama”
06/02/2024
JAVNI NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
26/01/2024
Smotra mažoretkinja pod nazivom „Valentinovo sa Selničkim mažoretkinjama”
06/02/2024

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2024. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21 i 16/22) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/17), općinski načelnik Općine Selnica, dana 22. siječnja 2024. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2024. godini

 

I.

Udruge čije sjedište je registrirano na području Općine Selnica ili koje na području Općine Selnica djeluju odnosno, svojim aktivnostima obuhvaćaju i stanovnike Općine Selnica, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za redovan rad i ostvarivanje programa/projekata u 2024. godini na temelju financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Financijska potpora dodjeljuje se na temelju prijava programa/projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:

– da imaju sjedište ili djeluju na području Općine Selnica,

– da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,

– da su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

III.

Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i sljedeće kriterije:

  1. prijavu podnijeti na OBRASCU 1 – PRIJAVA PROJEKTA/PROGRAMA U 2024. godini te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže (online prijava putem aplikacije SOM natječaji),
  2. dostaviti ispunjen OBRAZAC 2 – IZJAVA O PARTNERSTVU (online prijava putem aplikacije SOM natječaji),
  3. dostaviti ispunjen OBRAZAC 3 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (online prijava putem aplikacije SOM natječaji)
  4. dostaviti POTVRDU POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA, (online prijava putem aplikacije SOM natječaji)
  5. dostaviti Rješenje iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji (ili njegova preslika, (online prijava putem aplikacije SOM natječaji)

IV.

Rok za prijavu je 29. veljače 2024. Godine.

 

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog ovim Natječajem, nepotpune prijave, prijave podnositelja koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine, odnosno odluka o dodjeli sredstava, prijave podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Općini, odnosno proračunu Općine, podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o radu Udruge za dosadašnje projekte.

Prijave se podnose elektroničkim putem na sljedećem linku (potrebno se registrirati) :

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Napomena: Ukoliko je prijavitelj već registrirani korisnik na aplikaciji SomNatječaji, prijavljuje se na link: https://som-natjecaj.eu/authentication/login).

V.

Samo potpuna i na vrijeme dostavljena prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za pregled i ocjenu prijava (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Odluku o dodjeli potpore te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku, koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim natječajem, donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

Na temelju donesene odluke iz stavka 1. ovog članka Općina Selnica će obavijestiti korisnike o ostvarivanju potpore te ih ujedno pozivati na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava najkasnije 90 dana od donošenja Proračuna Općine Selnica za 2024. godinu.

Na temelju sklopljenih ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica vršit će isplatu potpore na žiro-račun korisnika na način utvrđen ugovorom.

Odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem Općina Selnica će dostaviti u roku 15 dana po proteku roka za dostavu prijava kroz aplikaciju SomNatječaji.

 

 

VII.

Sastavni dio ovog Javnog natječaja su Upute za prijavitelje te ostali popratni obrasci objavljeni uz tekst ovog Javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Selnica: www.selnica.hr

 

VIII.

Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

Prigovor se podnosi načelniku u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka obavijesti o odabiru projekta.

O prigovoru odlučuje načelnik.

IX.

Općina Selnica zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

 

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


 


 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2024. godini
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content