Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji na izgradnji poslovno stambene građevine u Selnici

MJERE UKLANJANJA AMBROZIJE NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA
25/08/2021
15. tradicionalni susret starih traktora u Selnici – 4. rujna.2021.
02/09/2021

Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji na izgradnji poslovno stambene građevine u Selnici

Na temelju Odluke o suglasnosti za sklapanje poslovne suradnje za izgradnju poslovno-stambene građevine u Selnici, KLASA: 021-05/21-01/07, URBROJ: 2109-15-21-01 od 31. ožujka 2021., koja je usvojena na 33. sjednici Općinskog vijeća, a radi pronalaženja zainteresiranih potencijalnih investitora, Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica objavljuje


Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa  za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji na izgradnji poslovno stambene građevine u Selnici

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa potencijalnih investitora dostavom pisma namjere za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji na izgradnji poslovno stambene građevine u Selnici.

OPIS JAVNOG POZIVA

Općina Selnica naručitelj je izrade projektne dokumentacije za izgradnju poslovno stambene građevine u Selnici. Projekt izgradnje poslovno-stambene građevine izgradit će se temeljem ugovora o poslovnoj suradnji s privatnim ulagačem – potencijalnim investitorom te će se temeljem Elaborata o etažiranju utvrditi vlasništvo, pri čemu će prizemlje zgrade biti u vlasništvu Općine Selnica, a 1. i 2. kat u vlasništvu privatne osobe, odnosno investitora gradnje.

ZGRADA STAMBENO DRUŠTVENE NAMJENE S POSLOVNIM SADRŽAJIMA
Vlasništvo Općine Selnica
Prizemlje
Sadržaj: poslovni prostor, 4 ureda, toaleti, općinska vijećnica, ordinacija opće medicine, ljekarna, ordinacija dentalne medicine, parkirališta

 

Ulaganja parcela za gradnju k.č.br. 6269/1 k.o. Selnica, formiranje nove ulice (Vukovarska ulica) kao pristupne ceste, izrada idejnog rješenja, izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, izrada elaborata o etažiranju, odvjetnički troškovi vođenja poslovne suradnje između Općine i privatnog ulagača, troškovi priključka električne energije, troškovi priključka na vodovodnu mrežu i kanalizaciju, troškovi priključka na plinsku mrežu, telefonski i internet priključak, uređenje prizemlja od faze roh bau do dovršenosti, polovina troškova uređenja ceste oko zgrade i parkirališta, odvjetničke usluge
Vlasništvo privatnog ulagača – Investitora
1. i 2. kat
Sadržaj 6 jednosobnih stanova (3+3), 10 dvosobnih stanova (5+5), 2 trosobna stana (1+1), parkirališta
Ulaganja troškovi gradnje (prizemlje do faze roh bau)

 

NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA

Interes se dokazuje dostavom pisma namjere koje mora sadržavati sve potrebne informacije za dokazivanje kvalificiranosti i stručne sposobnosti pravne osobe.

Pismu namjere s iskazom interesa potrebno je priložiti sljedeće:

  • podatke o registraciji pravne osobe; naziv pravne osobe ili naziv podnositelja pisma namjere: navesti osnovne informacije o pravnoj osobi (naziv, sjedište, djelatnost i dr.), podatke o osobi za kontakt: ime, prezime, poziciju u pravoj osobi, adresu, telefon i e-mail;
  • izjavu o nekažnjavanju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću u vezi s nesudjelovanje u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari i/ili pranju novca;
  • izjavu da podnositelj pisma namjere nije postupku likvidacije, prisilne administracije, stečaja ili drugom postupku koji će dovesti do prekida poslovnih aktivnosti, kao i da nije insolventan;
  • opis realiziranih projekta sličnih premetu ovog javnog poziva

 

POSTUPAK IZBORA

 

Općina Selnica može napraviti uži izbor prihvatljivih pravnih osoba koje su iskazale interes te na temelju svojih iskaza dokazale najveće iskustvo, financijske kapacitete, stručnost i sposobnost vodeći računa o općim načelima transparentnosti, jednakog tretmana  nediskriminacije, a u skladu s najboljim poslovnim i tržišnim praksama.

Razmatrat će se pisma namjere pravnih osoba koje zadovoljavaju sve navedene minimalne uvjete:

 

  • iskustvo u izgradnji višestambenih i poslovnih građevina
  • iskustvo u realiziranim projektima u partnerstvu s javnim sektorom ili trgovačkim društvima/ustanovama u vlasništvu javnog sektora

 

Pisma namjere pravnih osoba koja su nepotpuna te ne zadovoljavaju navedene minimalne uvjete se neće razmatrati. Pravne osobe koje iskažu interes temeljem ovog javnih poziva, a koje su u postupku likvidacije, prisilne administracije, stečaja ili drugog postupka koji upućuju na insolventnost ili na prekid poslovnih aktivnosti isključit će se iz postupka izbora.

 

UVJETI POZIVA

Pismo namjere s iskazom interesa mogu predati domaće i strane pravne osobe.

Pismo namjere s iskazom interesa u pisanome obliku mora sadržavati naziv zainteresiranog investitora i mora ga potpisati odgovorna osoba zainteresiranog investitora. Pismo namjere s iskazom interesa i popratnom dokumentacijom mora se dostaviti na hrvatskome jeziku, a može se dostaviti i na stranome jeziku, ali uz priloženu ovjeru prijevoda ovlaštenoga sudskog tumača na hrvatski jezik.

Zainteresirani ponuditelj pismom namjere mora predstaviti svoje stručne sposobnosti u realizaciji i upravljanju sličnim projektima te treba sažeto predstaviti način realiziranja projekta.

Svako iskazivanje interesa treba dostaviti izravno zainteresirana stranka ili zastupnik zainteresirane osobe. Pismo namjere s iskazom interesa zajednički mogu podnijeti dva ili više zainteresiranih investitora koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt poslovne namjene. U tom slučaju, priloženi dokumenti moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka, a sve uključene stranke solidarno odgovaraju za sve obveze koje proizlaze iz mogućeg budućeg poslovnog odnosa.

Zainteresirani investitori se pozivaju da svoje pismo namjere s iskazom interesa i sa svim prilozima dostave u pisanome obliku, najkasnije do 24. rujna 2021. godine do 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici, poštom, ili neposredno na adresu:

 

Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom „Ne otvaraj – prijava na javni poziv – pismo namjere“

 

Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interese ne predstavlja nikakvu obvezu Općini Selnica za sklapanje ugovora s bilo kojim zainteresiranim investitorom niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo stranaka da zatraže od Općine Selnica bilo koje činidbe, po bilo kojoj osnovi.

Zainteresirani investitori nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom i podnošenjem pisma namjere s iskazom interesa. Općina Selnica nije dužna pozvati zainteresirane investitore na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužna sklopiti memorandum o razumijevanju ili ugovor s bilo kojim od zainteresiranih investitora.

Općina Selnica ima pravo u bilo kojem trenutnu bez obrazloženja prekinuti postupak iniciran ovim neobvezujućim javnim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga, pri čemu nije dužan obrazložiti svoju odluku. Općina Selnica zadržava pravo da ne izabere niti jedno pismo namjere s iskazom interesa.

Zainteresirani investitori neće imati pravo potraživati naknadu štete od Općine Selnica po bilo kojoj osnovi.


NAPOMENE

 

Na ovaj poziv se primjenjuju propisi Republike Hrvatske. Svi primljeni podaci će se obraditi u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Selnica i u javnom glasilu.


Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti u ured Općine Selnica na telefon: +385 40 861 344, te na adresu e-pošte: opcina.selnica@gmail.com

 

Načelnik Općine Selnica

Ervin Vičević, v.r.

Skip to content