NAZIV PROJEKTA: Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada za MURS – EKOM d.o.o.


Referentni broj: KK.06.3.1.18.0009

Podaci o korisniku:

MURS-EKOM d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu

Frankopanska 8,
40 315 Mursko Središće, Hrvatska
OIB: 34333795582

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.115.766,67 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA: 2.115.766,67 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA (iznos bespovratnih sredstava): 1.480.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 15 MJESECI ( 09.07.2020. – 09.10.2021.)

OPIS PROJEKTA:

Korisnik Murs-ekom d.o.o ima trenutno nedostatan broj komunalnih vozila za sakupljanje odvojenih frakcija (BKO, papir, tetrapak, plastika, metalna ambalaža, staklena ambalaža) te glomaznog otpada i granja. Jedno novo nabavljeno vozilo sa nadogradnjom 16m3 prvenstveno bi se koristilo za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (BKO), a drugo bi se koristilo za sakupljanje ostalih frakcija korisnog otpada. Nova vozila bila bi vodonepropusna što je izuzetno bitno kod sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. U narednom razdoblju provedbe projekta očekujemo značajan rast odvojenog sakupljenog biootpada, odnosno nakon provođenja ovog projekta očekujemo rast odvojenog sakupljanja otpada za 22% godišnje u prvoj punoj godini nakon provedbe projekta odnosno 129 tona korisnog otpada godišnje. Nabava novih komunalnih vozila su neophodna za normalno funkcioniranje Prijavitelja. Modernizacijom voznog parka povećati će se efikasnost poslovanja podići razina komunalne usluge te olakšati radnicima obavljanje svakodnevnih radnih zadaća.

Cilj/svrha projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu što će dugoročno doprinijet ponovnoj uporabi otpada te smanjenju količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu.Nabava 2 komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada: 1 za sakupljanje odvojenih frakcija, a 1 za biorazgradivi te glomazni otpad će direktno utjecati postizanje navedenog cilja te na smanjenje količine komunalnog otpada i odlaganja na odlagalište.

Područje provedbe projekta:

Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica i Općina Vratišinec

Kontakt za više informacija o projektu:

Josip Sršan, direktor

E-mail: direktor@murs-ekom.hr, 040/370 783

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https:/razvoj.gov.hr/ i na poveznici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost MURS-EKOM d.o.o.