OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

ODLUKA o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šuma
19/04/2021
OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA
27/04/2021

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Selnica pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/07, 9/14, 10/15, 7/17, 5/20 ).

KLASA: 350-02/21-01/02
URBROJ: 2109-15-21-7
Selnica , 23. travnja 2021.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 23.04.2021. do 23.05.2021.

DOKUMENTI:

U prilogu:

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
  3. Preslika Nacrta Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
  4. Grafički prilog – važeći PPUO – kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja/ppuo
Skip to content