OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENI DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

Advent 2022. u općini Selnica
24/11/2022
Poklon bonovi za umirovljenike
25/11/2022
Advent 2022. u općini Selnica
24/11/2022
Poklon bonovi za umirovljenike
25/11/2022

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENI DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada.

Javna usluga je usluga od općeg interesa.

Javna usluga uključuje slijedeće usluge:

– uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge:

 1. miješanog komunalnog otpada
 2. biootpada
 3. reciklabilnog otpada i
 4. glomaznog otpada dva put godišnje

-uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu

-uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.

Obaveze davatelja javne usluge propisane su Zakonom o gospodarenju otpadom:

 1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drugačija svojstva.
 2. pružati javnu uslugu u skladu s Zakonom o gospodarenju otpadom i ovom Odlukom.
 3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže.
 4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada
 5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad
 6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
 7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik
 8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond
 9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona o gospodarenju otpadom.
 10. na spremniku održavati natpis o vrsti otpada
 11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge
 12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
 13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom, ovom Odlukom i cjenikom iz članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom
 14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu koji uređuje porez na dodanu vrijednost.

Spremnik za primopredaju komunalnog otpada kod korisnika usluge mora sadržavati natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

Davatelj usluge koji osim pružanja javne usluge, obavlja i druge poslove, dužan je voditi evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge na način da je u svakom trenutku moguće utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge.

O svom radu Davatelj usluge dužan je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti Izvješće o radu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu.


Obaveze Korisnika javne usluge propisane su Zakonom o gospodarenju otpadom:

 1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika
 2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini
 3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika
 5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi
 6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo
 7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad
 8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka
 9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge
 10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge.

Strukturu cijene javne usluge čini:

 1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i
 2. cijena obvezne minimalne javne usluge.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan.

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.


 

Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge

Izmjenom i dopunom odluke definirana je nova cijena minimalne javne usluge. Nova cijena je definirana na iznos od 64,58 kn (8,57 Eur-a) što predstavlja povećanje cijene minimalne javne usluge za 5%.

Povećanje cijene je prije svega posljedica povećanje usluge davatelja javne usluge, a koje se odnosi na uvođenje nove usluge sakupljanja staklene ambalaže na kućnom pragu kao nove frakcije reciklabilnog otpada, koja se sakuplja kod korisnika usluge.

Davatelj usluge povećat će uslugu preuzimanja biootpada – granja sa jedanput godišnje na dvaput godišnje te se povećava količina biootpada – granja koju svaki korisnik može predati u sklopu javne usluge sa 6 m3 na 12 m3.


 

 

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENI DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SELNICA
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content