OGLAS za prodaju rabljenog osobnog automobila u vlasništvu Općine Selnica

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Selnica
07/03/2022
PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU  V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica
14/03/2022

OGLAS za prodaju rabljenog osobnog automobila u vlasništvu Općine Selnica

  1. PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA

Prodaje se rabljeni osobni automobil u vlasništvu Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, OIB 92185452390 i to:

 

  • Osobno vozilo (detaljno opisano na stranici Općine Selnica, selnica.hr)
  • Procijenjena vrijednost vozila: 3.500,00 kn

 

  1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Način i uvjeti prodaje detaljno su definirani Oglasom za prodaju rabljenog osobnog automobila u vlasništvu Općine Selnica koji je objavljen na stranici Općine Selnica, www.selnica.hr.

Rabljeni osobni automobil koji je predmet prodaje ovog oglasa može se razgledati ispred zgrade Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica dana 30. ožujka 2022. godine (srijeda) od 9.00 – 9.30 sati.

 

  • PONUDA I DOSTAVA PONUDE

Ponuda ponuditelja treba biti sačinjena u pisanom obliku i treba sadržavati puni naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe, OIB, adresu, adresu e-pošte te iznos ponuđene cijene u kunama (HRK) napisan brojkama iskazan na dvije decimale, a koja ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene utvrđene u točci 1. te broj bankovnog računa u IBAN konstrukciji na koji će se ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana vratiti uplaćeni iznos jamčevine.

Ponudi ponuditelja se obvezno prilaže preslika osobne iskaznice (obostrana) za fizičke osobe, odnosno preslika izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe te dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 350,00 kuna (10% početne prodajne cijene) u korist računa Općine Selnica IBAN HR54 2340 0091 8385 0000 9, MODEL 68, POZIV NA BROJ PRIMATELJA 9016-OIB UPLATITELJA, opis plaćanja: jamčevina za rabljeni osobni automobil.

 

Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama najkasnije do 30.3.2022. do 10,30 sati. Ponuditelj je dužan izvršiti predaju ponude osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica (Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica) i sam snosi rizik nepravovremene dostave svoje ponude.

Ponudu je potrebno nasloviti kako je gore navedeno s naznakom „Ponuda za rabljeni osobni automobil – ne otvarati“, te obavezno naznačiti puno ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja.

 

  1. PONUDA I DOSTAVA PONUDE – detaljno definirano Oglasom za prodaju rabljenog osobnog automobila u vlasništvu Općine Selnica koji je objavljen na stranici Općine Selnica, selnica.hr.

 

U Selnici, 9. ožujka 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ervin Vičević, v.r.


Oglas o prodaji rabljenog osobnog automobila, 9.3.2022

 

 

Skip to content