Poziv dostava ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica

Obavijest – poklon bonovi za umirovljenike
22/11/2023
Čajanka – lipov čaj s najboljim međimurskim žganicama
29/11/2023
Obavijest – poklon bonovi za umirovljenike
22/11/2023
Čajanka – lipov čaj s najboljim međimurskim žganicama
29/11/2023

Poziv dostava ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica

Na temelju članka 48. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18,110/18 i 32/20), temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, 114/2023) te članku 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/17) općinski načelnik Općine Selnica objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica

1. PODACI O NARUČITELJU:
Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica
Telefon: 040/861-344
Internet adresa: www.selnica.hr
E-mail: opcina.selnica@gmail.com
OIB: 92185452390
Evidencijski broj nabave: JN-KOM-3/23
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava radova
Procijenjena vrijednost nabave: 5.300,00 eura (bez PDV-a)

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Opis predmeta nabave: Predmet nabave je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimske službe na području Općine Selnica. Poslovi se obavljaju prema ukazanoj potrebi.
Predmet nabave podijeljen u grupe: Ne
Troškovnik: Troškovnik predmeta nabave sastavni je dio ovog Poziva na dostavu ponuda, u excel obrascu.
Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Jedinične cijene svake stavke troškovnika, izražene u HRK, moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke usluga opisanih u troškovniku.

Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst troškovnika. Ako ponuditelj promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Mjesto izvođenja radova: Općina Selnica: Selnica, Donji Koncovčak, Zaveščak, Bukovec, Praporčan, Merhatovec, Plešivica, Zebanec Selo, Donji Zebanec i Gornji Zebanec.
Vrijeme izvođenja radova: komunalna djelatnost obavljanja zimske službe ugovara se na rok od 1. prosinca 2023. do 1. prosinca 2024. godine.
Kriterij za odabir ponude: Ponuda sposobnog ponuditelja s ukupno najnižom jediničnom cijenom.

Rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam je isključen. Plaćanje se vrši na poslovni račun odabranog ponuditelja/izvršitelja u roku 30 dana od zaprimanja ispravnog elektroničkog računa.
Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude mora biti izražena u eurima. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Ponuditelji su dužni upisati jedinične cijene i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) kao i cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

 

3. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR PONUDITELJA

3.1 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA – obvezne

3.1.1. Nekažnjavanost
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi, u bilo kojem trenutku tijekom postupka jednostavne nabave, da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili
je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje, iz točke 3.1.1. ovog Poziva na dostavu ponuda, iz postupka jednostavne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravovaljanom presudom nije određeno drukčije.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu o nekažnjavanju (PRILOG II). Izjava o nekažnjavanju daje se za gospodarski subjekt i za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.

3.1.2. Neplaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka jednostavne nabave

3.2. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.2.1. Stečajni postupak
Javni naručitelj isključiti će gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta i
2. potpisanu i ovjerenu Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje (PRILOG III).

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

U ovom postupku nabave ponuditelji moraju dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

4.2. Tehnička i stručna sposobnost

Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva istih ili sličnih predmetu nabave

4.2.2. Tehnički resursi potrebni za izvršenje ugovora

Obzirom na vrstu i zahtjevnost vršenja usluga na održavanju nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, nogostupa, trgova i drugih javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe kao dokaz sposobnosti ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa sljedećim vozilima, strojevima i postrojenjem koji će biti na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja popis mehanizacije koju posjeduje, a vezana je uz obavljanje djelatnosti zimske službe.

Gospodarski subjekt u svrhu izvršenja ugovora, mora imati minimalno:
– 3 stroja sa snježnim plugom
– 2 stroja s posipačem
– 1 stroj s prednjim utovarivačem

 

5. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Gospodarski subjekt obvezan je u slučaju odabira njegove ponude, najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice.
Bjanko zadužnica mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/1282/17 i 154/22) s naznakom najvišeg iznosa kojim će biti pokriveno 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost.

6. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKAZA SPOSOBNOSTI

Sve tražene dokaze sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
– od ponuditelja zatražiti da u primjernom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i / ili nadležnim tijelima.

7. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi (prekrižiti pogrešan tekst) i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezena jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom).
Stranice ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranica ponude ili ukupni broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponude se ne smiju mijenjati.

 

8. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:
– Ponudbeni list (pravilno ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja) – PRILOG I.
– Troškovnik (pravilno ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
– Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obavezne i ostale osnove za isključenje (točka 3.1. i 3.2.)
– Izjava o nekažnjavanju (pravilno ispunjena, potpisana i ovjerena od strane ponuditelja-PRILOG II.)
– Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (pravilno ispunjena, potpisana i ovjerena od strane ponuditelja PRILOG III.)
– Dokumente kojima ponuditelj dokazuje uvjete sposobnosti ( točke 4.1, 4.2.)

9. ROK I MJESTO PREDAJE PONUDA:

Ponude se dostavljaju najkasnije do 30. studenoga 2023. do 10:00 sati:
– u zatvorenoj omotnici u izvorniku na adresu Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica s naznakom „Ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti ZIMSKA SLUŽBA – NE OTVARAJ.“

 

Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neće se razmatrati. Otvaranje ponuda naručitelj neće vršiti javno.
Otvaranje ponuda izvršit će se najkasnije tri dana od isteka roka za dostavu ponuda.

10. NAČIN I ROK OBAVIJESTI O ODABIRU

O ishodu postupka po ovom prikupljanju ponuda i izvršenom odabiru ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda objavom na internetskim stranicama ili putem elektroničke pošte. Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

 

OPĆINA SELNICA
NAČELNIK
Ervin Vičević


 

Troskovnik_ZIMSKA SLUŽBA

Prilozi

Poziv dostava ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti – ZIMSKA SLUŽBA na području Općine Selnica
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content