Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III

Općina Selnica – čestitka načelnika
24/12/2022
MURS-EKOM – radno vrijeme za rad sa strankama/blagajne od 16.01.2023.
13/01/2023
Općina Selnica – čestitka načelnika
24/12/2022
MURS-EKOM – radno vrijeme za rad sa strankama/blagajne od 16.01.2023.
13/01/2023

Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III

Na temelju članka stavka članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), te na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenoga 2022. godine,

te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0004, te članka 52. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 06/21), Grad Mursko Središće raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“

 

I.

Raspisuje se javni poziv (oglas) za zapošljavanje na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova, a za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi- Program zapošljavanja žena-faza III“ na području Grada Mursko Središće, Općine Mala Subotica i Općine Selnica – radnica pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju:

 

 • Radno mjesto: Radnice na poslovima potpore i podrške, te brige za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju
 • broj osoba koje se zapošljavaju: 10 osoba koje će skrbiti za 60 korisnika mjesečno
 • vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme od 6 mjeseci na puno radno vrijeme,
 • predviđeno mjesto rada obavljanja poslova:

4    osobe na području Grada Mursko Središće

4    osobe na području Općine Mala Subotica

2    osobe na području Općine Selnica

 • Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,

 

plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

 

 • Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama : žene od 50 godina i više; osobe s invaliditetom; žrtve trgovanja s ljudima; žrtve obiteljskog nasilja; azilantice; žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.; liječene ovisnice; povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci; pripadnice romske nacionalne manjine; beskućnice.

 

II.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 

 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (bez završene osnovne škole, završena osnovna škola ili završena srednja škola) koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s time da prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine i to:

 

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,

odgojnih zavoda i sl.,

 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,

 

III.

 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
  • Obrazac prijave
  • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika dokaza o završenoj školi (svjedodžba)
  • Potvrda HZZ o statusu nezaposlene osobe (datum izdavanja potvrde nakon objave Javnog poziva)
  • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na Internet stranici uz javni poziv)

 

 

IV.

 

Dodatna dokumentacija za teže zapošljive/ranjive skupine definiranih pozivom potrebno je priložiti sljedeće:

 

Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je

vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je

vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti

o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina obvezni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost pod jednakim uvjetima.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i/ili nemoćnim osobama.

 

V.

Za kandidate prijavljene na oglas, a koji ispunjavaju uvjete i imaju urednu prijavu provesti će se razgovor. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja je potpuna, odnosno koja sadrži sve podatke i priloge.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke IV. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog

ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

U produljenom roku pisane prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave oglasa na oglasnim stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem pošte preporučeno u zatvorenoj kuverti, na adresu: Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40315 Mursko Središće, obavezno s naznakom: „Za javni poziv – Zaželi III“.

 

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Mursko Središće https://mursko-sredisce.hr/, internetskoj stranici Mala Subotica https://opcina-mala-subotica.hr/, i internetskoj stranici Općina Selnica https://www.selnica.hr/.

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content