JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2023. godini

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“
21/02/2023
POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2023. GODINU
27/02/2023
PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“
21/02/2023
POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SELNICA ZA 2023. GODINU
27/02/2023

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2023. godini

Temeljem članka 46. Statuta Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica, općinski načelnik Općine Selnica, dana 22. veljače 2023. objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2023. godini

 

I.

Udruge čije sjedište je registrirano na području Općine Selnica ili koje na području Općine Selnica djeluju odnosno svojim aktivnostima obuhvaćaju i stanovnike Općine Selnica, sukladno ovom Javnom natječaju mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za redovan rad i ostvarivanje programa/projekata u 2023. godini na temelju financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

 

II.

Financijska potpora dodjeljuje se na temelju prijava programa/projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:

– da djeluju na području Općine Selnica,

– da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,

– da su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

 

III.

Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljiti i sljedeće kriterije:

  1. prijavu podnijeti na OBRASCU 1 – PRIJAVA PROJEKTA/PROGRAMA U 2023. godini te u prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže. (Obrazac prijave je dostupan na internet stranici Općine Selnica: selnica.hr)
  2. dostaviti ispunjen OBRAZAC 2 – IZJAVA O PARTNERSTVU (Obrazac je dostupan na internet stranici Općine Selnica selnica.hr)
  3. dostaviti ispunjen OBRAZAC 3 – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (Obrazac je dostupan na internet stranici Općine Selnica selnica.hr)
  4. dostaviti POTVRDU POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA
  5. dostaviti Rješenje iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji (ili njegova preslika)
  6. dostaviti Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (RNO broj)

 

IV.

Rok za prijavu je 24. ožujka 2023. godine (petak) do 12,00 sati.

 

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog ovim Natječajem, nepotpune prijave, prijave podnositelja koji nisu uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine, odnosno odluka o dodjeli sredstava, prijave podnositelja prijave koje imaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema Općini, odnosno proračunu Općine, podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o radu Udruge za dosadašnje projekte.

 

Prijave na natječaj u pisanom obliku podnose se zasebno za svaki projekt na propisanim obrascima. Obrasci se mogu dostaviti na e-mail: opcina.selnica@gmail.com (preporuka) s naznakom predmeta: „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – (ime udruge)“ ili poštom na adresu Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva udruge i napomenom „Prijava na natječaj za organizacije civilnog društva – ne otvaraj, ili se predaju neposredno u ured Općine Selnica.

 

V.

Samo potpuna i na vrijeme dostavljena prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak administrativne kontrole. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

VI.

Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za pregled i ocjenu prijava (u daljenjem tekstu Povjerenstvo). Odluku o dodjeli potpore te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po korisniku, koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom i ovim Javnim natječajem, donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.

Na temelju donesene odluke iz stavka 1. ovog članka Općina Selnica će obavijestiti korisnike o ostvarivanju potpore te ih ujedno pozivati na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.

Na temelju sklopljenih ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica vršit će isplatu potpore na žiro-račun korisnika na način utvrđen ugovorom.

Odluku o odbijanju prijave podnositelja koji ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom i Javnim natječajem Općina Selnica će dostaviti u roku 15 dana po proteku roka za dostavu prijava.

 

VII.

Sastavni dio ovog Javnog natječaja su Upute za prijavitelje te ostali popratni obrasci objavljeni uz tekst ovog Javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Selnica: www.selnica.hr

 

VIII.

Udruga koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani prigovor na odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog ovim Natječajem i Pravilnikom.

Prigovor se podnosi načelniku u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka odluke o odabiru projekta.

O prigovoru odlučuje načelnik.

IX.

Općina Selnica zadržava pravo poništenja natječaja ukoliko za to postoje opravdani razlozi, bez obveze snošenja nastalih troškova podnositeljima prijava projekata na natječaj.

 


NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević


KLASA: 402-08/23-01/02

URBROJ: 2109-15-23-01

Selnica, 22. veljače 2023.


JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2023. godini
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content