JAVNI NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Murs-Ekom sakupljanje božićnih drvca 2024.
04/01/2024
JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2024. godini
26/01/2024
Murs-Ekom sakupljanje božićnih drvca 2024.
04/01/2024
JAVNI NATJEČAJ za financiranje javnih potreba u 2024. godini
26/01/2024

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21 i 114/22), načelnik Općine Selnica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

Predmet Javnog natječaja

 

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Općina Selnica poticat će pluralizam medija sukladno platformama na kojima prenose informacije: televizija, internetski portal i radio.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Selnica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajima ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Selnica.

 

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

 

Red.br. Kriterij Broj bodova
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja. 0-10
2.

 

Lokalni karakter programskog sadržaja, usmjerenost na teme koje su od općeg interesa za mještane Općine Selnica i uključenost istih u predložene programske sadržaje.

Za elektroničke publikacije – broj i dinamika objava predloženog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na društvenim mrežama i platformama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja.

 

 

 

0-10

3. Za radio/televiziju – broj i dinamika objava (vrijeme, trajanje, reprize) prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima, društvenim mrežama i platformama proizašlim iz primarnih medija prijavitelja.

Za elektroničke publikacije – doseg i brzina objava medija, izvješće Google Analytics i sl.

 

 

0-10

4. Za radio/televiziju – doseg objava medija s obzirom na pokrivenost područja koncesijom. 0-10
UKUPNO 40

 

Dodatni bodovi:

 

Sukladno čl. 6. Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija („Narodne novine“, broj 84/22) dodatno će se vrednovati, s maksimalno 5 bodova po ostvarenoj temi, odnosno maksimalno 40 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 1. ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja

Općine Selnica

 1. poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine
 2. razvoj odgoja i obrazovanja
 3. razvoj znanosti
 4. razvoj umjetnosti i sporta
 5. promicanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova
 6. podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom
 7. poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Selnica
 8. zaštita okoliša
 9. promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture

 

Uvjeti za prijavu na Javni natječaj

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti nakladnici koji  imaju sjedište, odnosno prebivalište u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija:

 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 • elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija

 

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, državnog proračuna ili proračuna EU; koji su u likvidaciji, u stečajnom postupku, koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Selnica.

 

Sadržaj prijave na Javni natječaj

 

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati sljedeće:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni (Obrazac br. 1, Obrazac br. 2.)
 2. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 3. Dokazi o ostvarivanju ostvarenih kriterija

 

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Selnica: www.selnica.hr.

 

Napomena: Nakladnik može na javni natječaj prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programski se sadržaji prijavljuju odvojeno.

 

Podnošenje prijave

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog natječaja na internetskoj stranici Općine Selnica, a zaključno s 5. veljače 2024. godine.

 

Prijave projekata šalju se primarno putem sustava SomNatječaji pri čemu dokumentacija mora biti u pdf formatu, potpisana i ovjerena.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog javnim natječajem, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete za prijavu.

 

Rezultati Javnog natječaja, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

 

Broj i iznos dodijeljenih financijskih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Selnica.

Odluku o odabiru korisnika financijskih sredstava donosi načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. Načelnik može prihvatiti samo dijelove prijavljenih programa/reducirati iznose prijave.

Rezultati javnog natječaja objavit će se na internetskoj stranici Općine Selnica (www.selnica.hr) u roku od 5 (pet) radnih dana od donošenja Odluke o odabiru.

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

Prijavitelj na javni natječaj može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke o odabiru. Prigovor se podnosi pisanim putem načelniku Općine Selnica. O prigovoru odlučuje načelnik.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Selnica ugovor o financiranju

programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Selnica (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za izradu objava i programskih sadržaja,

način provođenja izvještavanja o izradi i objavi programskih sadržaja).

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 040/861-344, ili na e-mail: opcina.selnica@gmail.com.

 

Načelnik Općine Selnica

Ervin Vičević


OBRASCI VEZANI UZ NATJEČAJ:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content