OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

ODLUKA O ODABIRU PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA KOJI ĆE SE FINANCIRATI U 2023. GODINI
14/03/2023
Prijavite se za besplatan optički priključak Hrvatskog Telekoma
16/03/2023
ODLUKA O ODABIRU PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA KOJI ĆE SE FINANCIRATI U 2023. GODINI
14/03/2023
Prijavite se za besplatan optički priključak Hrvatskog Telekoma
16/03/2023

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku teksta: Zakon) načelnik Općine Selnica objavljuje

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

u Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica, na radno mjesto administrativni referent – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, uz mogućnost produljenja za još 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

 

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni

 

Na Oglas za prijam u službu – administrativni referent – u Jedinstveni upravni odjel u Općini Selnica (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se u ovom Oglasu koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na

 

odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete utvrđene

člancima 12., 13. i 14., Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prednost pod jednakim uvjetima ostvaruju osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21). U slučaju isticanja prednosti temeljem ovog zakona kandidat mora dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92- pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 3. preslika osobne iskaznice,
 4. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim Oglasom),
 5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 6. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 7. uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (izvornik ili ovjerena preslika),
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka
 9. i 16. Zakona,

 1. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
 2. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 3. dokazi o ostvarivanju prava

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim priloga pod g. koji se dostavlja u izvorniku), a prije izbora kandidata predočit će se izvornik isprava.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (prilog i.) izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

S kandidatima prijavljenim na Oglas provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.selnica.hr. Na mrežnoj stranici www.selnica.hr  bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, Ispostava Mursko Središće, s obveznom naznakom: „Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Selnica

– NE OTVARAJ“.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj Oglas objavljen je pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Mursko Središće dana 15. ožujka 2023. godine.

 


NAČELNIK

Ervin Vičević


KLASA: 112-03/23-01/01 URBROJ: 2109-15-23-01
Selnica, 14. ožujka 2023.

 

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme
Općina Selnica na web stranici koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Više o kolačićima koje koristimo (ili ih isključiti) možete naći u postavkama.Uvjeti korištenja.
Više
Skip to content