POZIV javne potrebe u sportu za 2024.

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija
03/10/2023
VAŽNA OBAVIJEST – zatvaranje ceste “Rally testna vožnja”
16/10/2023

POZIV javne potrebe u sportu za 2024.

Na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( „Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 3/17), načelnik Općine Selnica objavljuje

 

P O Z I V

 

 

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  SPORTU ZA 2024. GODINU

 

I.

 

Pozivaju se sportski klubovi, sportska društva, savezi i zajednice, odnosno sve pravne osobe (udruge, ustanove, trgovačka društva) koje su registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti, da predlože svoje programe  od važnosti i interesa za Općinu Selnica za 2024. godinu, a radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u sportu.

 

II.

 

Prihvaćeni programi uvrstit će se u Program javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2024. godinu, djelomično ili u cijelosti, a financirat će se u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Selnica za 2024. godinu.

 

III.

 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe sa sjedištem u Općini Selnica, koje su registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti.

 

IV.

 

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 

– da je upisan u Registar udruga RH, te da su tijela upravljanja podnositelja u mandatu;

– da je upisan u Sudski registar (samo za trgovačka društva);

– da je upisan u Registar neprofitnih organizacija (samo za udruge);

– da je upisan u Registar sportskih djelatnosti (samo za udruge);

– da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Selnica;

– da se protiv pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;

– da je osigurao organizacijske i ljudske resurse za provođenje prijavljenog programa /projekta;

– da je namjenski utrošio financijska sredstva dodijeljena iz proračuna Općine Selnica u prethodnoj godini, uz uredno dostavljanje financijskih izvješća;

– da u godini za koju podnosi prijavu nije korisnik javnih sredstava za istu svrhu.

 

 

 

V.

 

Prijava i dokumentacija koju prijavitelj mora priložiti uz prijavu:

 

Pisani prijedlozi programa/projekta neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku.

Prijave se podnose elektroničkim putem na sljedećem linku (potrebno se registrirati) :

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Napomena: Ukoliko je prijavitelj već registrirani korisnik na aplikaciji SomNatječaji, prijavljuje se na link: https://som-natjecaj.eu/authentication/login).

 

 

Uz prijavu (Obrazac) mora biti priložena sljedeća dokumentacija:

 

  1. Detaljno ispunjen prijavni obrazac
  2. Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  3. Izjava/sporazum o partnerstvu
  4. Izvadak iz Registra udruga, ne stariji od godine dana od datuma prijave na natječaj (ili ispis s elektroničke stranice Registra udruga sa svim podacima udruge),
  5. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. U slučaju postojanja javnog duga, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj.

VI.

           

Prijave se podnose u razdoblju od 3. listopada do 3. studenoga 2023. godine.

Prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

                                                                                                                            

 

VII.

 

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu e-pošte: opcina.selnica@gmail.com zaključno do 20. listopada 2023. godine.

Odgovori na pojedine upite poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja Općina Selnica ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.


Načelnik Općine Selnica

Ervin Vičević                                                                                                                              

Klasa: 620-01/23-01/07

Urbroj: 2109-15-23-1

Selnica, 28. listopada 2023.

 

Skip to content